OBWIESZCZENIE O WPROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO

Kominiarska Spółdzielnia Pracy Św. Florian                                                                         Wrocław  31.05.2019

Ul.: Św. Mikołaja 16/17 50-128 Wrocław

 

 

OBWIESZCZENIE O WPROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. W celu ochrony bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w rejonowych zakładach kominiarskich oraz zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, znajdującego się w pomieszczeniach magazynowych, a także zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko zatrudnionym lub mieniu Pracodawcy wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery i inne podobne urządzenia.
 2. Monitoring wizyjny będzie obejmować następujące pomieszczenia:
  1. wejścia do siedziby Pracodawcy
  2. zaplecze siedziby wraz z wejściem do magazynu,
  3. pomieszczenia magazynowe (na poszczególnych RZK)
  4. korytarze
 1. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Informacje o ich umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz mogą zostać upoważnieni kierownicy RZK, zarząd firmy oraz administrator systemu monitoringu.
 3. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie w godzinach pracy, na pisemne polecenie Prezesa lub członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy administracji i bezpieczeństwa Spółdzielni lub zakładowego inspektora ochrony danych.
 4. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem: upoważnionych pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych, oraz członków zarządu Spółdzielni i zakładowego inspektora ochrony danych osobowych.
 5. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada zakładowy inspektor ochrony danych.
 6. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem które pomieszczenia są objęte. Odpowiedzialni za przekazanie tych informacji są bezpośredni przełożeni pracownika lub kierownicy RZK.
 7. Wejścia do budynków, oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Teren monitorowany” lub „Pomieszczenie monitorowane”. W pomieszczeniach monitorowanych musi znajdować się w widocznym miejscu co najmniej jedna tablica.