Regulamin czynności kominiarskich

Regulamin czynności kominiarskich
________________________________________
Tekst jednolity z naniesionymi zmianami
Obowiązuje służby kominiarskie wykonujące usługi w zakresie rzemiosła kominiarskiego.
Regulamin został opracowany przez Korporację Kominiarzy Polskich w oparciu o obowiązujące
przepisy :

  • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. 101, poz. 1178 z 1999 roku z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 24-08-1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U.147/2002, poz.1229);
  • Rozporządzenie Min.Spraw Wew. z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 92 poz. 460);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – Dz. U. 16, poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń-Dz. U. 12, poz. 114 z 1971 r. z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – Dz. U. 74 z 1999 roku;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 75, poz. 690 z 2002 r.;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r.
  • Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych -Dz. U. 103, poz. 472 z 1993 r.

Niniejszy regulamin ustanawia postępowanie przy wykonywaniu czynności kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

§ 11. Usługa kominiarska wykonywana jest na podstawie dwustronnej umowy, jednorazowej, zawartej na czas określony lub nieokreślony pomiędzy zakładem kominiarskim a klientem.
Umowa może być sporządzona w formie pisemnej lub zawarta na zasadzie ustnych uzgodnień . Usługa kominiarska może być również wykonana na podstawie jednorazowego zlecenia złożonego w formie pisemnej lub ustnej.
2. Umowa ustna jak i w formie pisemnej powinna zawierać:
– zakres czynności kominiarskich, jakich dotyczy,
– warunki i termin wykonania usług,
– warunki wynagrodzenia za wykonaną usługę,
– czas trwania umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik do regulaminu§ 2Ustalenie terminu usługi następuje drogą porozumienia stron.§ 31. Jeżeli wymaga tego procedura, podczas wykonywania czynności kominiarskich powinien być obecny właściciel, zarządca lub uprawniona przez nich osoba.
2. Procedury, o których mowa w punkcie 1, dotyczą w szczególności :
– opiniowania urządzeń grzewczo- kominowych,
– kontroli stanu technicznego przewodów kominowych(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, awaryjnych),
– sprawdzenia urządzeń grzewczo-kominowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem odległości od łatwo palnych elementów konstrukcji budynku,
– sprawdzenie pod względem zasad BHP urządzeń pomocniczych: ławy kominiarskie, drabiny, wyłazy dachowe-świetliki.§ 4Czynności kominiarskie należy wykonywać przy użyciu własnych narzędzi i przyrządów pomiarowych.§ 5Wykonując usługi kominiarskie, należy zwracać uwagę na ewentualne dostrzeżone podczas prac usterki i nieprawidłowości w urządzeniach grzewczo-kominowych.§ 61. O ujawnionych podczas czynności kominiarskich usterkach i nieprawidłowościach należy powiadomić właściciela lub zarządcę nieruchomości.
2. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie 1, należy sporządzić na odpowiednim druku, tzw. informacji, powinno ono zawierać wyszczególnienie usterek i zagrożeń. (Druk informacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu ).
3. Właściciel, zarządca lub osoba przez nich uprawniona potwierdza przyjęcie informacji.§ 71. Po wykonaniu czynności kontrolnych należy sporządzić protokół lub opinię.
2. Protokół lub opinia powinny być sporządzone w formie pisemnej. W razie konieczności do protokołu lub opinii należy dołączyć szkic sytuacyjny.
3. Protokół lub opinia mogą być wykonane na miejscu wykonywania usługi lub w terminie późniejszym w zakładzie kominiarskim. (Wzór protokołu stanowi załącznik do Regulaminu).§ 81. Usługi kominiarskie nie wymagające sporządzania oddzielnej dokumentacji, np. czyszczenie przewodów kominowych, należy odnotować w książce usług kominiarskich.
2. Książka usług kominiarskich jest dokumentem zakładu kominiarskiego, w którym klient potwierdza wykonanie usługi.§ 91. Przed przystąpieniem do wykonywania usług kominiarskich wykonujący usługi zobowiązany jest poinstruować właściciela lub zarządcę o konieczności wykonania zabezpieczeń przed ewentualnymi zabrudzeniami czy zniszczeniami.
2. Zabezpieczenia, o których mowa, dotyczą w szczególności:
– uszczelnienia kratek wentylacyjnych na czas wykonywania usługi,
– usunięcia z miejsca wykonywania usługi wszystkich przedmiotów mogących ulec uszkodzeniu,
– uszczelnienia połączeń urządzeń grzewczych z kominem.§ 101. Za szkody powstałe w czasie wykonywania usługi, a wynikające z winy właściciela lub zarządcy, zakład kominiarski nie ponosi odpowiedzialności.
2. Za szkody powstałe w czasie wykonywania usług kominiarskich, a wynikające z niefachowego lub niedbałego wykonywania usługi, odpowiada zakład kominiarski wykonujący usługę .§ 111. Po zakończeniu pracy wykonujący usługi kominiarz powinien upewnić się, że pozostawia obiekt w stanie technicznym nie zagrażającym jego użytkownikom.
2. Kontrola stanu obiektu polega na sprawdzeniu, czy po wykonaniu usługi przewody kominowe funkcjonują prawidłowo.§ 121. Usługa czyszczenia kanałów kominowych powinna być wykonana przy pomocy: kompletu linowego ze szczotkami dopasowanymi do przekroju przewodów kominowych, przepychacza (górówki) ze szczotkami dopasowanymi do przekroju przewodu kominowego. Czyszczenie kończy się wybraniem sadzy z przewodu kominowego. Wybieranie sadzy ze spadu kominowego powinno być wykonane przy pomocy gracy do wybierania sadzy i niepalnego worka kominiarskiego.
2. Właściciel lub zarządca wskazuje miejsce złożenia wybranej z komina sadzy.
3. Usuniecie sadzy z terenu obiektu należy do obowiązków właściciela lub zarządcy.
4. Kominiarz wykonujący usługę czyszczenia przewodów kominowych na zlecenie właściciela lub zarządcy może usunąć sadzę poza teren obiektu.
5. Usuniecie sadzy poza teren obiektu wykonane przez kominiarza jest dodatkową usługą, za którą kominiarz pobiera dodatkową opłatę.§ 131. Jeżeli charakter usługi wymaga usunięcia gorącego popiołu, właściciel lub zarządca ma obowiązek przygotowania miejsca składowania popiołu.
2. Miejsce składowania popiołu, o którym mowa w punkcie 1, musi być zabezpieczone przed pożarem.
3. Kominiarz wykonujący usługę wymienioną w punkcie 1 powinien sprawdzić miejsce opisane w punkcie.§ 141. Wszystkie czynności kominiarskie powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami rzemiosła kominiarskiego, przepisami BHP oraz regulaminami dotyczącymi usług kominiarskich .
2. Prace szczególnie niebezpieczne i na wysokościach powinny być wykonywane zespołowo.
3. Kominiarz ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy istnieje realne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.
4. Właściciel lub zarządca powinien być poinformowany o zagrożeniach, o których mowa w punkcie 3 i zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia .§ 15Kominiarze zrzeszeni w Korporacji Kominiarzy Polskich, uprawnieni do wykonywania usług kominiarskich, posługują się ujednoliconą legitymacją służbową wydaną przez Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich w Opolu.§ 16Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku.

Uwagi:
Załączniki, o których mowa w §§ 1,6,7 niniejszego Regulaminu, mogą się różnić w zależności od regionu, w którym wykonywane są usługi kominiarskie.
Podmiot wykonujący usługi kominiarskie, powołując się na Regulamin czynności kominiarskich, powinien dołączyć do treści Regulaminu załączniki z §§ 1, 6, 7 właściwe dla niego.